Alfred Nobel Science Park har två huvudsakliga fokusområden:

 • Robotik &  Tillverkningstekniskt Centrum (TTC)

  AKTUELLA FORSKNINGSOMRÅDEN

  Forskningen vid Tillverkningstekniskt Centrum koncentreras i huvudsak till två områden som är sammankopplade med varandra men som också kan fungera var för sig. Dessa områden är Industriell 3D-printing i metall (AM) samt Industriell 3D-röntgen (CT).Professor Lars Pejryd, Örebro Universitet, menar att vi snabbt behöver bygga upp kunskapen om användning av 3D-printing i Svensk industri för att inte hamna på efterkälken:”Tekniken med att bygga komponenter lager för lager är nu inne i ett skede där det inte längre handlar om att bygga prototyper. Redan idag använder flera företag runt om i världen denna teknik för att producera komponenter som används i färdiga produkter. Det återstår dock flera frågor som behöver bättre och mer generella svar för att tekniken skall få en bredare spridning. Tekniken ger helt nya möjligheter till att vara friare i sitt konstruktionsarbete, men har sina speciella restriktioner och begränsningar. Mycket av den forskning som vi är intresserade av handlar om att bygga kunskap om dessa frågor.”Industriell 3D-printing (AM), speciellt för metalliska material är ett relativt nytt område. Forskningsfrågor rör såväl produkter och material som processen och nya effektiva metoder för processtyrning. Exempel på områden och forskningsfrågor rörande AM inom vilka Tillverkningstekniskt Centrum verkar är:

  • Framtagning av nya metalliska pulver för industriell 3D-printing (AM)
  •  Forskningen berör främst processoptimering och materialegenskaper; hur pulver och processparametrar är beroende av varandra och hur de optimeras för att ge önskade egenskaper hos detaljen.
  •  Processtyrning för att skapa robusta modell- och sensorbaserade styrsystem för AM- processer
  • Frågeställningarna är bland andra vilka sensorer som ska användas, hur mer information från redan befintliga sensorer i utrustningar kan tas tillvara och hur denna information ska processas och användas i samverkan med modellering.
  • Utnyttjande av AM-processens unika fördelar med stor formfrihet vid tillverkning av tredimensionella föremål
  • Forskningen syftar här till utveckling av nya produkter och produktlösningar, till exempel verktygshållare för skärande bearbetning med förbättrade egenskaper.
  • Nya innovativa fogningslösningar för hybridkonstruktioner;

  De traditionella metoderna för att sammanfoga komposit och metall är limning och bultning. Detta anses vara för tidskrävande då arbetet i hög grad är manuellt. Eftersom kraven på noggrannhet är höga så blir även kvalitetssäkringen komplicerad.Industriell 3D-röntgen (CT-scanning) är en oförstörande provningsmetod och ett viktigt komplement till 3D-printing (AM). AM-teknikens möjligheter att skapa interna hålrum medför behov av att kunna verifiera dessa med avseende på geometri och ytstruktur. Med hjälp av 3D-röntgen (CT) skapas en 3D-rekonstruktion av detaljen för vidare analys med till synes oändliga möjligheter i en mycket kompetent analysprogramvara.Det finns många forskningsfrågor inom 3D-röntgen (CT). Fokus för Tillverkningstekniskt Centrum är i första hand applikationsinriktat, även för material och komponenter utanför AM- området. Hur kan man använda 3D-röntgen för att upptäcka defekter i olika material och konstruktioner? Hur kan inre ytor mätas och karaktäriseras? Ett särskilt intressant område är sammanfogade material och då speciellt material med olika karaktär. Följande forskningsprojekt är aktuella på CT-området och sker i samverkan mellan TTC:s samarbetspartners:

  • Metodik för att koppla samman information från industriell 3D-röntgen med beräkning av material och konstruktioners hållfasthet
  • Materialsystem med blandade material
  • Materialegenskaper för användande av förpackningar